Над 350 млн. лв. е стойността на разплатените средства към общините от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Това означава, че около 40% от разплатените до момента по ОПРЧР средства са насочени към местните власти, което ги превръща в основен партньор, не само при изпълнението на европейските програми, но и при реализиране на политиките в социалната сфера. Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова в последното за мандата заседание на Постоянните комисии за еврофондове, труд и социална политика на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане са най-често констатираните нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Пропуските се допускат основно при административната подготовка на тръжната документация.

„Следващата оперативна програма за регионално развитие и трансграничните програми 2021-2027 ще бъдат с фокус върху инвестиции в територията и нейните специфични нужди. Новото предложение на Европейската комисия за кохезионна политика открива нови перспективи за промяна на инвестиционния подход в регионите и изпълнението на специфични интегрирани мерки, в това число насърчаване на партньорства между общини, провинции и региони, съобразно потребностите на територията.“

През 2018 г.  се постигна рекордно ниво на програмиране и ефективно използване на средствата от Европейския социален фонд за постигане на целите на секторните политики в ресора на Министерството на труда и социалната политика. Това каза заместник-министър Зорница Русинова при представянето на напредъка в изпълнението на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) на заседание на парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. По време на дискусията беше одобрен годишният доклад по напредъка на програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г. 

Пет ВиК дружества подадоха предсрочно документи за финансиране на мерки за подобряване на водоснабдяването и канализацията от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Отличниците са Русе, Враца, Ямбол, Перник и Силистра. Крайният срок за представяне на проектите, подготвени от МРРБ при изработването на 14 регионални прединвестиционни проучвания, пред Управляващия орган на програмата е 23 април 2019 г.  Това съобщи днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова при посещението си в Перник, където участва в дискусия на тема „Европа в нашия дом“.

24 млн. лв. спестен ресурс по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да бъдат разпределени допълнително за проекти на общините. Това предложи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган Деница Николова по време на заседание на Комитета за наблюдение на програмата, което се провежда в Пловдив. Сред участниците във форум са Аурелио Сесилио, Райчъл Беамонт и ЙоГоваертс от Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.-Русе подаде предсрочно проектното си  предложение за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Общият размер на инвестицията възлиза на 112 млн. лв. без ДДС. Това съобщи в Русе зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който участва в дискусията „Европа в нашия дом“.

Освен ВиК- Русе, за финансиране по ОПОС ще кандидатстват още 13 оператора, които в момента подготвят проектните си предложения на база извършените  прединвестиционни проучвания за обособените територии. Всички те трябва да бъдат подадени в Министерството на околната среда и водите до 23 април 2019 г. Проектът за агломерация Русе предвижда разходи в размер на 50,4 млн. лв. за модернизация на водоснабдяването и 38 млн. лв. за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.  С тези средства ще се подменят чугунени водопроводи, ще се реконструират канализационни колектори, главни и второстепенни водопроводни клонове и  съществуващи довеждащи водопроводи. Ще се доизгради ВиК мрежата в кварталите „Средна Кула“ и „Долапите“, ще се изгради отвеждащ колектор и ще се реконструира прилежаща ВиК мрежа. Очаква се през тази година да се проведат обществените поръчки и да започне реалното изпълнение, така че до две години проблемите с водоснабдяването и канализацията за двата жилищни квартала да бъдат решени, коментира зам.-министър Нанков.

38 проектни предложения са одобрени за финансиране през тази година по проект „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. Това реши Управителният съвет на програмата по време на днешното си заседание. 

Проектите са за подобряване на обществената среда, социалната инфраструктура и социалните услуги. От тях 36 са на общини, а 2 са на областни администрации. С реализирането им ще се обновят и ремонтират детски ясли и градини, читалища, два културни дома, обреден дом, поликлиника, медицински център. С пари по програмата ще се реновират и два социални патронажа, млечна кухня, центрове за настаняване от семеен тип. 

Кръговата икономика и чистотата на въздуха с акцент върху електромобилността ще са приоритет при подготовката на следващия програмен период на Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов пред депутатите от Комисията по околната среда и водите на Народното събрание на изнесено заседание в Банско, организирано от председателя на комисията Ивелина Василева. Министърът запозна комисията с напредъка по изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. и с хода на подготовка на следващия програмен период.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори с общините Габрово, Гълъбово и Свиленград за превенция и управление на риска от наводнения на язовирите „Синкевица“, „Хайдушко кладенче“ и „Келанджика“. Проектите ще се изпълняват по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

Проектът на община Габрово предвижда рехабилитация на яз. „Синкевица“ и съоръженията към него, така че язовирът да изпълнява функциите си на регулиращо съоръжение. С изпълнението на договора ще се подобри техническото състояние на критичната инфраструктура и ще се повиши готовността за реакция при наводнения.