Одобрените субсидии са за трийсет проекта по мерките 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, 322 „Обновяване и развитие на населените места“ и 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).     

Предложенията по мярка 321 са 20, с обща субсидия от 72 251 650 лв. Повечето са за ремонт на общински пътища и водопроводи, а шест са за създаването на информационни и мобилни центрове. Одобрен е и проект за ремонт на читалище.

„До 10 декември се удължава срокът за предоставяне на безлихвени заеми за общините по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. с постановление на Министерски съвет”. Това съобщи министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков на пресконференция след заседание на правителството. „Предприемаме всички възможни мерки за да няма загуба на средства по ПРСР”, увери министър Греков. Той призова общините максимално да се възползват от предоставената възможност.

Рекорден брой кандидати (150) се включиха в конкурса за изработка на лого и послание за европейските фондове през новия програмен период 2014-2020 година. Проектите бяха представени днес в Министерски съвет. 15-членно жури, под ръководството на проф. Виктор Паунов – председател на Общото събрание на Националната художествена академия, ще оценява и класира получените предложения. Новото лого и послание на България за следващия програмен период ще бъдат обявени на 1 ноември 2013 г. – Деня на народните будители. Победителят ще получи награда в размер на 5 000 лева и екскурзия за двама до Брюксел. 500 лева е наградата за победителя в конкурса, който ще се проведе във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/pages/eufundsbg/163113773755742.

С цел повишаване на капацитета на бенефициентите и получаване на все по-добри проекти, екипът на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) подготви кратък наръчник с практически съвети за избягване на често срещани грешки както по отношение на мониторинга на проекти, така и в процеса на финансовото им отчитане. Документът допълва вече разработеното през 2012 г. общо Ръководство за кандидатстване и изпълнение на проекти.

Наръчникът ще бъде раздаван по време на организираните задължителни обучения за бенефициентите от ОПАК за правилно изпълнение на проектите и минимизиране на риска от налагане на финансови санкции за неточно прилагане на правилата за управление и изпълнение на проекти, финансирани със средства на Европейския социален фонд и държавния бюджет.

Няма да има забавяне в изготвянето на новата Програма за развитие на селските райони и България ще спази всички срокове. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на Националния форум на планинските общини, който се проведе в Пампорово. „ След една седмица ще сме готови с първия вариант на цялата финансова рамка на новата ПРСР, която ще бъде предоставена за обсъждане”, заяви зам.-министър Гечев.

Агенцията по заетостта ще предостави близо 42 милиона лева на нови 316 предприятия за подобряване на условията на труд. Средствата са по втора фаза на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Безопасен труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Предложенията по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще се приемат до 5 юли в областните дирекции на ДФ „Земеделие” – по място на извършване на инвестицията.

Първоначален вариант на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" е публикуван на следния интернет адрес http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276.

Интервенциите от европейските структурни фондове през следващия програмен период трябва да осигурят интелигентност, растеж, ефективност и подкрепа за икономиката. Базирани на тази логика, те са обособени в няколко основни приоритета – технологично развитие и иновации, конкурентоспособност и продуктивност на предприятията, зелена и енергийно ефективна икономика и системи за подкрепа на бизнеса и популяризиране на икономиката.

Следващия месец фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Средства в размер на 24 460 813,00 лв. са договорени по Оперативна програма „Техническа помощ" само за първото тримесечие на 2013 г. Това е с почти 30% повече, спрямо последното тримесечие на 2012 г. Сключени са общо 8 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сред които по проекти: № 0109-АОП-1.8 „Укрепване  капацитета на Агенция по обществени поръчки,  усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, финансирани с европейски средства и осигуряване на предпоставки за електронно възлагане", №  0111-ЦКЗ-2.2 „Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013-2014" и № 0118-НСРОБ-1.10 „Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт"