Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали. Повечето изделия ще бъдат изработени от еко материали. Срокът на изпълнение е до края на 2017 г.

Прогнозната стойност е в размер на 289 900 лв. без ДДС. Бюджетът от 173 400 лв. без ДДС ще бъде осигурен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

От днес, 2 септември, в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ се приемат заявления по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът ще продължи до 3 октомври 2016 година.

Държавен фонд „Земеделие” приключи предварителната проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите, подадени по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.

Приключи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Общият брой на подадените в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ заявления за подпомагане е 3 755 с общ размер на заявената субсидия 110 160 435 лева. Най-много проекти за стартово развитие на малки стопанства са подадени в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в областите София (град) и Перник.

Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Това съобщи министърът на земеделието и храните Десислава Танева на брифинг в Министерски съвет. Общият бюджет на програмата е 2,9 млрд. евро, от които 2,3 млрд. евро са европейски средства. Министър Танева заяви, че Програмата на България е сред първата половина от програмите на страните-членки, получила одобрение. По думите й, благодарение на интензивната комуникация с ЕК, екипът на Министерство на земеделието и храните успя за пет месеца да изчисти 426- те забележки по първия изпратен вариант на ПРСР 2014-2020 година.

Проекти, предвиждащи инвестиции в земеделските стопанства на стойност 966 306 425,32 лв., бяха подадени в рамките на приема на документи за покупка на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Крайният срок за подаване на заявления, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, изтече на 18 май. Размерът на заявената субсидия за тези проекти е в размер на 531 318 636,64 лв. Общият брой на подадените заявления е 2168.
Най-много проекти за модернизация на стопанствата са подадени в област Плевен – 180 броя, следвани от Пловдив - 164 броя и Бургас - 150 броя. Най-малко кандидати има от областите Кърджали 13 броя и Смолян 2 броя. Най-много документи са подадени в последните три дни преди изтичане на крайния срок. На 14 май - 242, на 15 май – 338, а на 18 май – 425 проекта.

На днешното си заседание кабинетът одобри окончателния вариант на ОП „Околна среда 2014-2020“. Следва програмата да бъде одобрена и от ЕК и още днес ще бъде изпратена за окончателно потвърждение в Брюксел, обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева след заседанието на МС. „Ресурсът на оперативната програма възлиза на 3,5 млрд. лв., които ще бъдат насочени за подобряване на инфраструктурата във ВиК сектора, управлението и монторинга на водите, за подпомагане на политиката за управление на отпадъците чрез въвеждането на модерни системи за надграждане на системите за регионално управление на отпадъците, за управлението на екологичната мрежата „Натура 2000“ , за изпълнението на мерки за опазването на защитените зони, както и за две нови приоритетни оси, които ще бъдат насочени към подобряването на чистотата на атмосферния въздух и въвеждането на мерки за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, обясни Василева. Министърът посочи, че се надява в най-кратък срок Европейската комисия да одобри програмата.

Главна  дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:

BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на  производствения  капацитет в МСП“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия /МСП/ за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

Предстои стартирането на три програми за заетост и обучение на младежи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020. Общият им бюджет е 181 млн. лева. Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която участва днес в кръгла маса на тема „Интеграция на младите хора в европейска България. Проблеми на младежта: Митове и реалност“.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Доставка на ИТ оборудване, необходимо за работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.”
Обществената поръчка e по проект „Подобряване на условията и капацитета за осъществяване на проверки на място и информационно осигуряване на работата на Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.