Сряда, 12 Февруари 2020 19:01

КЕВР проведе второ обществено обсъждане на проекта за промени на правилата за търговия с ел. енергия

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Комисията за енергийно и водно регулиране в пълен състав проведе второ обществено обсъждане на проект за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/. След проведеното на 27.11.2019 г. обществено обсъждане на ПТЕЕ в Комисията постъпиха предложения на заинтересовани страни за съществени изменения в проекта, което наложи те отново да бъдат обсъдени. В съответствие с изискванията на нормативната уредба проектът на Правила, докладът на работната група и Съгласувателната таблица на постъпилите предложения и възражения бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР.

Официални покани за участие в общественото обсъждане регулаторът изпрати до заинтересованите лица по смисъла на чл. 14, ал. 2 от Закона за енергетиката – енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др. На обсъждането присъстваха представители на БНЕБ, ЕСО, НЕК, електроразпределителни и електроснабдителни дружества, Асоциация на търговците на електроенергия, Асоциация Свободен енергиен пазар и Българска Ветроенергийна асоциация.

Приемането на измененията и допълненията в ПТЕЕ е в резултат на измененията в Закона за енергетиката, които очертават новия етап на либерализацията на пазара на електрическа енергия. С предложените изменения се създават необходимите нормативни предпоставки на организирания борсов и на балансиращия пазар реално да участват производителите от ВИ и ВЕКП с обекти с обща инсталирана електрическа мощност от 1 MW до 4 MW. Регламентирани са правилата и условията за участие на тези производители на електроенергийната борса, с което се цели в значителна степен да бъдат предотвратени възможностите за злоупотреби. В тази връзка се налага реорганизация на работата на балансиращия пазар и по-конкретно на структурата и състава на балансиращите групи, на възможността за обединение на балансиращи групи, както и на дейността на координаторите на балансиращи групи, се посочва в доклада на работната група. Според експертите с промените ще нараснат търгуваните обеми електроенергия на борсата, което ще доведе съответно и до търсенето/предлагането на по-голям брой и по-разнообразни борсови продукти, отговарящи в най-голяма степен на портфолиото на съответния търговски участник. Промените в ПТЕЕ произтичат и от необходимостта от разширение и на други съоръжения за съхранение на енергия, освен ПАВЕЦ. Това се налага, предвид липсата на регламентация и очакваното скорошно навлизане на такъв тип обекти, се посочва в доклада на експертите.

В проекта на нормативен акт се създават нови текстове, регламентиращи правомощие на КЕВР да одобрява правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия, по предложение на оператора на борсовия пазар. Целта е създаването на нормативни предпоставки и уреждане на новия тип пазарни отношения, които ще възникнат в резултат на интеграцията на българската пазарна зона с други пазарни зони и/или обединения на пазарни зони в сегменти „ден напред“ и „в рамките на деня“. Прецизирани са и разпоредбите за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия и на координатор на балансираща група, правилата за снабдяване от доставчик от последна инстанция, както и разпоредбите, касаещи структурата на отделните видове балансиращи групи.  С предложенията за въвеждане на понятието „агрегатор на група от обекти“ се регламентира правното положение, както и правата и задълженията на този търговски участник в качеството му на доставчик на бърз (минутен) и бавен (студен) резерв за заместване в рамките на пазара на балансираща енергия, се посочва в доклада на работната група.  

На общественото обсъждане голяма част от участниците изразиха принципна подкрепа на предложените промени в ПТЕЕ и ги окачествиха като адекватни и навременни с оглед динамичните процеси за либерализация на пазара на електроенергия. Подчертано беше, че голяма част от направените на предишното обсъждане предложения са залегнали в новия проект за ПТЕЕ, което допринася за осъвременяването на отношенията между участниците на пазара и е стъпка към постигане на регионалната свързаност на пазарите. Същевременно отделни участници в обсъждането изразиха несъгласие по въпроси, свързани със запазване на пределните цени за балансиращата енергия, с прибързано транспониране на европейските директиви, както и необходимостта от извършване на оценка на въздействието на промените. Представителите на електроразпределителните дружества, търговците на електроенергия, НЕК, ЕСО и БНЕБ се обявиха и за отлагане на 15-минутния период на сетълмент, който се предвижда да бъде въведен на пазара на балансираща енергия. Според представителя на АТЕБ ако 15-минутния период на сетълмент не бъде отложен цената на електроенергията на свободния пазар може да нарасне с 10 %.

В отговор на поставени на обсъждането въпроси Пламен Младеновски, ръководител на работната група  и директор на дирекция „Електро и топлоенергетика“ в КЕВР подчерта, че в момента страната ни е поставена в деликатна ситуация във връзка с либерализацията на електроенергийния пазар, която от една страна трябва да се случи в съответствие със закона и подзаконовите актове, а от друга – с европейското законодателство. Според него цената на балансиращата енергия се увеличава, но при усъвършенстването на пазара при 15-минутния период на сетълмент недостигът и излишъците намаляват. Той изрази съгласие за необходимостта от единна цена на балансиращата енергия и прогнозира, че тя ще стане факт през 2021 г. 

В 14-дневен срок участниците в общественото обсъждане могат да внесат свои писмени становища по проекта за изменение на ПТЕЕ. Регулаторът ще се произнесе мотивирано по тях в окончателното си решение на закрито заседание на 26.03.2020 г.

 

БАНКОВА СТАТИСТИКА 

Хотели и туризъм в България !       Държавна администрация  Забележителности в България
Прочетена 816 пъти Последно променена в Сряда, 12 Февруари 2020 19:07
Влезте, за да коментирате