На 4 март 2013 г. в Брюксел Комисията за защита на конкуренцията чрез свои представители бе рапортьор по дело C.39530 MICROSOFT TYING в Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, организиран от Генерална дирекция „Конкуренция” на Европейската комисия.
На този етап 2095 административни услуги вече се предоставят онлайн, а 100 администрации са въвели системи за вътрешен електронен документооборот. Това са само част от резултатите по проекти, финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК). Напредъкът в сферата на
Комисията за защита на конкуренциятапредяви на „Енерго–Про Продажби“АД твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара по снабдяване (продажба) с електрическа енергия на потребители, която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.
Срочен договор да не бъде продължаван, ако няма изрично писмено съгласие на абоната относно условията. Това гласуваха народните представители, които приеха промени в Закона за защита на потребителите. При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът има право да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки. Нищожни са всички уговорки, които противоречат на тези изисквания, записаха депутатите.
Последно променена в Сряда, 13 Март 2013 19:39