От 23 ноември до 4 декември 2015 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ ще се приемат заявления за подпомагане по четирите извънредни схеми за земеделски стопани, отглеждащи млечни крави, овце-майки, кози-майки и биволици. Условията и редът за предоставяне на помощта са уредени с влязлата в сила от 17 ноември Наредба № 21 за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора.

От 6 юли 2015 г. (понеделник) в общинските служби „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните ще се приемат окончателни декларации на земеделски производители кандидатствали през 2014 година по Схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери”.
Приемът ще продължи до 17 юли, като стопаните следва да подадат окончателните декларации, заедно с копия от водените дневници за закупено и използвано гориво, и копия от фактурите за закупено гориво. Дневниците следва да бъдат заверени от Контролно-техническата инспекция. В рамките на този период няма да се допуска коригиране на вече подадените.

Допълнителен ресурс от 100 352 лв. ще бъде отпуснат за животновъдите в страната. Решението беше взето на последното заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие”. 24 600 лв. от сумата е допълнение към схемата de minimis за фермерите от района на Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Смолян, чиито животни или кошери са били унищожени при тежките снеговалежи през март 2015 г., както и за стопаните от Сливен, пострадали от мълния през 2014 г.
На пострадалите стопани от областите Кърджали и Смолян към момента са изплатени 817 558 лв. Допълнителните средства са за фермери, които са включени в регистър на МЗХ за издадени констативни протоколи и не са били подпомогнати при първоначалния прием на заявления.
Срокът за подаване на документите за подпомагане е от 18 до 29 май 2015 г. Помощта ще бъде изплатена до 5 юни 2015 г.

До 29 май 2015 г. включително земеделските стопани ще могат да подават заявления по Кампания 2015 г. за директни плащания без санкции. Министерството на земеделието и храните взе това решение, след като Европейската комисия даде възможност за удължаване на сроковете и след консултации с браншовите организации в страната, които изпратиха свои становища.

 Решението на МЗХ засяга всички схеми за директни плащания и преходна национална помощ, както и мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане, подавано по реда на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 година. С взетото решение се удължават и сроковете за извършването на редакции в подадени вече заявления, в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или животни, което ще става до 15 юни 2015 година. След 29 май до 23 юни включително, земеделските стопани могат да подават заявления, но със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден.

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) напомня на производителите и изкупвачите на краве мляко, че трябва да подадат годишните си декларации за последния квотен период 2014/2015 г. между 1 април и 15 май 2015 г. Последният квотен период  приключи на 31 март 2015 година.

Отчетите за изпълнение на индивидуалните млечни квоти за доставки и директни продажби на краве мляко се подават в областните дирекции на ДФЗ по адрес на регистрация за физическите лица и по адрес на търговска регистрация – за юридическите. Декларациите се подават лично или чрез упълномощено лице, разполагащо с нотариално заверено пълномощно. Напомняме, че както и досега годишните декларации ще бъдат приемани и след 15 май, но на съответните производители и изкупвачи ще бъдат наложени глоби и санкции, изчислени спoред броя дни закъснение.

Държавен фонд „Земеделие“ започна прилагането на схемата „Договорни отношения в сектора на млякото”, която има за цел да уреди търговските взаимоотношения между производителите, организации или асоциации на сурово мляко и изкупвачите на тяхната продукция . Схемата е свързана с упражняване на контрол върху регистрираните договори за доставка на сурово мляко, както и на измененията, които е възможно да се извършат. Въвеждането й дава възможност да се въведе нов механизъм за регулация на пазара, след отпадането на квотната система.

На Управителен съвет на Държавен фонд „Земеделие“, който ще се проведе на 21април 2015г (вторник), ще бъде обсъдено предоставянето на помощ по схемата „de minimis“ за животновъди. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по животновъдство свикан по инициатива на министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Предложено бе овцевъдите и козевъдите да получат финансова подкрепа в размер на 5 млн. лева. За средствата ще могат да подават заявления собственици на над 50 животни, като няма да има ограничение за максималния брой на животните в стадата. Министър Танева бе категорична, че финансовата подкрепа е от изключително значение в този момент, заради проблемите, които възникнаха в сектора в следствие на руското ембарго и падането на млечните квоти. На УС на ДФЗ ще се предложи и предоставянето на помощ по схемата и за фермерите, отглеждащи крави и биволи в млечно направление. Максималната помощ, която може да получи един стопанин по схемата „de minimis“ е в размер до 15 000 евро за три данъчни години. Членовете на Консултативния съвет решиха да предложат на УС на ДЗФ, периодът на задържане на животните и по двете схеми да бъде 100 дни.

Днес стартира първият прием на заявления за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18 май 2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08 юни 2015 г.

„Удължава се срокът за кандидатстване по държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво”, считано от 19.02.2014 г. до края на февруари. Това съобщи министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков. Общият брой подадени декларации  до момента е около 18 хил.

„От месец март ще започне приемът на заявления по новата Национална програма за подпомагате на лозаро-винарския сектор за периода 2014-2018 година”. Той допълни, че средствата по Програмата са 260 млн. лв. „Министерството на земеделието и храните отделя специално внимание на този сектор. Необходимо е да подкрепим не само производството на вино, но и неговата реклама, за да успеем да завоюваме нови пазари”, подчерта проф. Греков. В Програмата има специална мярка за популяризиране на български вина в трети страни. Освен това, в нея са заложени средства и за преструктуриране на лозя, за събиране на реколта на зелено и за инвестиции.