Петък, 23 Август 2019 14:42

МЗ обещава без да гарантира подобрения за вашето здраве

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Причините за промени в Наредба № 2 са установени затруднения, които съпътстват процедурата по одобряване и заплащане на необходимите медицински и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето. С новите текстове Министерството на здравеопазването цели да бъде облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна медицинска помощ. Предложенията са разработени съвместно с представители на НЗОК, на родители на деца с онкохематологични заболявания и на лечебните заведения, в които тези деца се лекуват.

В момента извършването на трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина може да бъде финансирано само в държави от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария или в държави, с които България има сключен договор. МЗ предлага това ограничение да отпадне и в случаите, когато трансплантация не може да бъде извършена в България, такава да бъде финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина.

Заради констатирани затруднения на родителите при попълване на декларации за наличие на дарителски сметки и ползването им, МЗ предлага премахване на това изискване.

С цел родителите да бъдат облекчени при подаване на заявление, се предлагат промени, с които ясно се регламентират съдържанието на декларациите и документите към заявлението. Министерството предлага промяна и по отношение навременното осигуряване на необходимите за лечението на деца у нас лекарствени продукти /вкл. за деца с онкологични заболявания/ и медицински изделия, които не се покриват от НЗОК. Новите текстове в Наредбата предвиждат заявителят/негов представител да може да упълномощава съответната болница да го представлява в процедурата по подаване на заявлението. Като резултат ще отпадне ангажиментът на родителите да се занимават с документацията, а процедурата ще се провежда на ниво болница – НЗОК. Предвиждат се и облекчаване на режима и съкращаване на сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на съответния административен акт. По този начин ще бъде осигурен по-добър достъп на децата до необходимите за лечението им лекарствени продукти и медицински изделия.

При необходимост от осигуряване на неразрешени лекарствени продукти или такива от списъка по чл. 266а от ЗЛПХМ, които влизат в основни терапевтични схеми при лечението на конкретни заболявания, с проекта се дава възможност лечебното заведение, осъществяващо лечението, да заяви осигуряването на съответните лекарствени продукти както за отделен пациент, така и за осигуряване на съответния лекарствен продукт на разположение в лечебното заведение за случаите на необходимост от прилагането му при конкретни пациенти. Това означава, че болниците вече ще могат да правят своите заявки за по-продължителен период от време, като планират необходимите количества. Целта е да не се стига до недостиг или липса на лекарствени продукти.

Предлагат се и промени в Наредба № 10 от 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. В задълженията на ръководителя на лечебното заведение се разписват отговорностите, свързани с осигуряването на лекарствени продукти по Наредба № 10, чрез осъществяване на контакт с МЗ, търговците на едро и с другите лечебни заведения в страната. Ясно са разписани и задълженията на МЗ. Целта е да бъде гарантирано бързото и ефективно лечение с неразрешени лекарствени продукти при липса на друга терапевтична алтернатива.

С проекта на Наредба № 2 за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане можете да се запознаете тук.

 

БАНКОВА СТАТИСТИКА 

Прочетена 882 пъти Последно променена в Петък, 23 Август 2019 14:48
Влезте, за да коментирате