Информиран избор и последствията от употребата му

Правото на потребителите да получават вярна, пълна и разбираема информация за качествата и цените на стоките и услугите, указания за употреба на продуктите, което от своя страна, да им помогне да направят информиран избор. Реализирането на това право дава възможност на потребителите да направят информиран и разумен, а не спонтанен избор, което води до три много важни резултата на пазара.

1. Информираният избор е важен фактор за налагане на лоялна конкуренция между търговците

Вследствие на информирания избор, който правят потребителите избират онзи търговец, чийто продукти, цени и съпътстващи търговски условия в най-пълна степен удовлетворяват техните нужди. Това мотивира търговците да предлагат стоки и услуги, които са съобразени потребностите на потребителите, разчитайки на факторите цена-качество, като основни способи в конкурентната борба.

2. Информираният избор е предпоставка за стабилен пазар

Когато нивото потребители, които действат на пазара информирано и критично, достигне съществено ниво от цялостното потребление, то се превръща във фактор, с който търговците трябва да се съобразяват. Информираният избор отдава предпочитание на добрите продукти, справедливите цени и лоялното отношение на търговците към потребителите, и се отнася с необходимата критичност към нови продукти и нови способи за търговия. По този начин, при наличието на стабилна обща икономическа среда, информираният избор се явява основен фактор за стабилност на пазара.

3. Информираният избор съдейства за подобряване на качеството на стоките и услугите

Информираният потребителски избор води до намаляване на ефекта от психологическото и емоционално въздействие на рекламите и другите търговски практики, като по този начин принуждава производителите и търговците да поставят акцента в конкурентната борба върху качеството на стоките, и върху подобряването на условията при тяхното предлагане.

 

Калинките на Пощенска банка заемащи високи постове държат да заявят публично присъствието си

За какво прокуратурата трябва да провери ръководството на БНБ

Успешни банкери или модерният Бай Ганьо в скъп костюм

 

Контакти

Марин Маринов       
mmarinov[at]econominews.com

тел.  +49 15175232151

  

Адрес за кореспонденция:
Marin Marinov
Amselweg  14
21481  Lauenburg/Elbe
Deutschland

office[at]econominews.com

 

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

Подкатегории