До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2012 година  за състоянието на условията на труд във фирмите. Декларация подават всички лица, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2011 г., и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ”, или имат подадена декларация(уведомление) за 2011 г., но през 2012 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.
Във връзка с публикувана информация на интернет страница http://www.eurobet.bg/ относно букмейкърски залози върху индекса SOFIX, Комисията за финансов надзор започва проверка относно спазване разпоредбата на чл. 11 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) относно търговията с емисии акции, включени в изчислението на индекса.
Последно променена в Вторник, 12 Март 2013 20:44
Тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. бе обсъдена от работна група в Министерство на земеделието и храните. Разгледани бяха основните изисквания по отделните мерки от програмата, също така бяха обсъдени и условията за кандидатстване и критериите за допустимост на бенефициентите. Целта е Националната програма да бъде по-достъпна до пчеларите.
Приходите от данъка върху лихвите по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната, които са постъпили в хазната за януари са на обща стойност 8,6 млн. лв. Според закона данъкът се внася от финансовите институции  до края на месеца, следващ месеца, в който са изплатили лихвата на гражданите.
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:49