Тригодишната Национална програма по пчеларство 2014-2016 г. бе обсъдена от работна група в Министерство на земеделието и храните. Разгледани бяха основните изисквания по отделните мерки от програмата, също така бяха обсъдени и условията за кандидатстване и критериите за допустимост на бенефициентите. Целта е Националната програма да бъде по-достъпна до пчеларите.
Приходите от данъка върху лихвите по срочни депозити на местни физически лица в търговски банки в страната, които са постъпили в хазната за януари са на обща стойност 8,6 млн. лв. Според закона данъкът се внася от финансовите институции  до края на месеца, следващ месеца, в който са изплатили лихвата на гражданите.
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:49
2/3 от корпоративните декларациите досега са подадени по електронен път
Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2012 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:51
Всички обществени сгради с разгърната застроена площ над 500 м2 трябва да имат сертификат за енергийни характеристики. Това е регламентирано в измененията на Закона за енергийна ефективност, гласувани окончателно от парламента днес. От 9 юли 2015 г. прагът за издаване на посочения сертификат се намалява на 250 m2. Сертификатът удостоверява съответствието на сградата с изискванията за енергийна ефективност. Той се издава от консултанти по енергийна ефективност след извършено енергийно обследване. Сертификатът съдържа енергийните характеристики на сградата и е със срок от десет години.
Последно променена в Събота, 09 Март 2013 18:58