На 28 март 2013 г., Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиси на енергоразпределителни дружества във връзка с образувано  производство за установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 15 и чл. 21 от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ДФЕС от страна на „ЧЕЗ България” ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, "ЧЕЗ Разпределение България" АД, “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД,  „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД, „ЕВН Саут Истърн Юръп” ЕАД, „Енерго-про продажби“ АД, „Енерго-про мрежи“ АД, „Енерго-про България трейдинг“ ЕАД, „Енерго-про енергийни услуги“ ЕООД, както и Сдружение „Асоциация на търговците на електроенергия в България” и Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт”.

Последно променена в Събота, 13 Април 2013 15:32

На 1 април изтича срокът за подаване на годишната данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци, напомнят от НАП. Този срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2012 г. Тези дружества, които не са работили през миналата година попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.   Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.
Последно променена в Събота, 13 Април 2013 14:25

Комисия за защита на конкуренцията разшири предмета на текущото си производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда в сектора на пренос и доставка на природен газ и по отношение на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия. КЗК ще проучи степента на прозрачност при ценообразуването в условията на прилагане на регулирани тарифи на пазарите на електрическа енергия, ще анализира наличието на вертикални ограничения, както и наличието на проблеми за конкуренцията на низходящите пазари в отношенията между разпределителните фирми и крайните клиенти.

Седмата за България квотна година започва на 1 април 2013 г. Фонд „Земеделие” напомня на млекопроизводителите и одобрените изкупвачи, че трябва да отчетат реализираните количества краве мляко за изминалата квотна 2012/2013 година. Срокът за подаване на годишни декларации за изпълнение на индивидуални квоти за директни продажби и доставки е от 1 април до 15 май 2013 г. На подадените след тази дата декларации ще бъдат наложени санкции за всеки просрочен ден.