Върховният административен съд се произнесе в полза на решение на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна търговска практика от страна на „БТК” АД. Компанията действа некоректно като отправя предложение на свои клиенти за сключване на договор за продажба от разстояние с определени параметри на услугата, а впоследствие предоставя услуга с други параметри. Детайлната информация за това какво включва услугата, обаче, се представя на потребителя писмено едва след сключването на договора по телефона.
Производството пред Комисията за защита на потребителите е образувано по жалби на потребители на телефонни услуги във връзка с покани на телекома за сключване на договори от разстояние за ползване на такива услуги в пакетни оферти.

Последно променена в Понеделник, 10 Юни 2013 18:18

Предложенията по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще се приемат до 5 юли в областните дирекции на ДФ „Земеделие” – по място на извършване на инвестицията.

Европейската комисия одобри схема за “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи”. Целта на помощта е да се предотврати разпространението на почвени неприятели по картофите на територията на страната ни. Ще се компенсират разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието на вредителите по култура картофи.

Европейската комисия одобри изменение на схемата за държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък. Промените се отнасят за бюджета на мярката, който е увеличен до 250 млн. лв. Помощта се предоставя под формата на данъчно облекчение за юридически лица и еднолични търговци, регистрирани като земеделски производители.