Неделя, 01 Април 2012 13:41

Работата на банките за 2006 г. извън медийните прожектори с факти от БНБ

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

Незачитане на надзорните регулации и неизпълнение на надзорните препоръки, са много малка част от институционалната работата на частните търговски дружества-банки през 2006 г.  И за най-непосветените в българските банкови мистерии става видно, че кръвоносната система на икономиката (метафорично описание за банките от висшия им чиновнически апарат) има хронично заболяване, чрез което разнася токсини и заразява останалите сектори. Малка подробност от биологията, която (без)отговорните за случващите се процеси пропускат да споменат в   метафоричните си сравнения, че освен живот кръвоносната система може да унищожи организма бавно и мъчително или бързо и безболезнено. На кое от двете сме свидетели всеки може сам да прецени.

От разгледаните отчети на БНБ за 2003 г.2004 г., 2005 г. и настоящия е видно,че предписаното лечение неводи до изчистване на кръвоносната система от собствените ѝ токсини но и появяването на нови. Причините откриваме в контролния преглед през 2006 г.  Две от най-важните са: неспазване изискванията за профилактика (Незачитане на надзорните регулации) и неспазване на предписаното лечение (неизпълнение на надзорните препоръки). Важно е да се обърне внимание и на думите използвани при констатираните нарушения оцветени в червено, които казват много на тези, които искат да ги разберат.

През 2006 г. са завършени 23 пълни надзорни инспекции, в т. ч. на 9 банки от първа, 11 банки от втора и 2 банки от трета група. В обхвата на инспекциите приоритетно е оценявано качеството на системите за управление на рисковете и информиране на ръководството, спазването на вътрешните правила и процедури, банковата нормативна уредба и надзорните регулации. Основни обекти, обект на надзорна проверка са били: качеството на активите, равнището на кредитния риск и управлението му; нивото и качеството на капитала, и показателите за платежоспособност; обемът, качеството и тенденциите в приходите; равнището и управлението на пазарните рискове; действията на ръководството и качеството на вътрешния контрол; рисковете по поетите задбалансови ангажименти; надеждността на информационните технологии. Въпреки, че като цяло банките са разполагали с надеждни системи за управление на банковите рискове, при извършения мониторинг са били налице случаи на занижен контрол върху качеството на предоставените кредити и обезпечения,  разрешаване на кредити на акционери и свързани с тях лица. На места са продължили констатациите  за несвоевременно представяне на актуални финансови данни и липса на текущи и финансови анализи за състоянието на кредитополучателите. В някои банки с цел избягване на ограниченията за кредитни концентрации са били предоставени кредити на дружества с непрозрачна структура  на собствеността, което е водило до съмнение за недекларирана свързаност между кредитополучатели и крие потенциални рискове от нерегламентирано финансиране на акционери. Стремежът към разширяване на пазарния дял при кредитите за физически лица, е повлияло върху поведението на някои кредитни институции, които са прилагали по-либерални изисквания към крдитополучателите, предлагайки им продукти с привлекателни но по-рискови характеристики, компенсирани с висока доходност. Същевременно нарастването на дела на потребителското и ипотечното кредитиране невинаги е било подкрепяно с необходимите настройки на информационните системи, което е наложило извършването на значителен по обем  ръчни операции. Наред с това недостатъчно са били следени и анализирани тенденциите в качеството на тези продукти и причините за промените в тях. Тези пропуски, както и неотстранените слабости в администрирането на отделни продукти, са оказали негативно отражение върху цялостното управление и качеството на този сегмент. Инспекциите на място са установили, че в отделни случаи вътрешната оценка за капиталовата адекватност не съответства на рисковия профил и стратегия, за поддържане на капиталовите равнища. Налице са били случаи на недооценен риск в активите на отделни институции, силна зависимост на резултатите от извънредни приходи, които немогат да се считат за източник на нарастване на капитала, недостатъчен капацитет за набиране на необходимите ресурси за капиталова подкрепа, слабости в планирането и управлението  на капиталовия растеж, намерили израз в несвоевременно попълване на нуждите от капитал. В отделни банки операционния риск е бил повишен както поради сложността на извършваните интеграционни процеси, така и поради незадоволителното ниво на обхвата и съдържанието на информацията за управленски цели. Несъвършенствата на използваните информационни продукти при някои банки не са позволявали автоматичното генериране на точна и навременна информация за различните аспекти от дейността, което е наложило голяма част от справките за нуждите на ръководството да се изготвят ръчно и е било предпоставка за допускане на оперативни грешки и неадекватни управленски решения. Забележките към ръководствата за били свързани с незачитане на надзорните регулации, необходимост от усъвършенстване на системите за информиране на ръководството, неизпълнение на надзорни препоръки, неспазване принципа на независимост на контролните органи от оперативното ръководство и др. През годината са били констатирани 159 формални нарушения  на банковото законодателство и надзорните наредби, от тях около 14 % са представлявали нарушения, които не са свързани с кредитната дейност. От изработените 254 мерки в надзорните доклади повече от половината са се отнасяли за подобряване на кредитния процес. Най-често нарушенията са касаели подценен кредитен риск и неотчетена свързаност между кредитополучатели. По-съществените препоръки са били свързани с необходимостта от по-добро управление на рисковете чрез подходящо администриране и периодично измерване на рисковите експозиции, усъвършенстване на вътрешнобанковите механизми за следене на свързаност в кредитните портфейли и др.

Използвани материали:  Годишен отчет на БНБ за 2006 год.

Марин Маринов

Прочетена 1507 пъти Последно променена в Неделя, 17 Март 2013 13:51
Влезте, за да коментирате