Понеделник, 19 Март 2012 13:19

Работата на банките за 2003 г. извън медийните прожектори с факти от БНБ

Написана от 
Оценете
(0 гласа)

…. банките няма да фалират, защото те не само имат регулатор, но този регулатор ги пази…..

Левон Хампарцумян  „Денят започва” БНТ 2009 г.

Само силна гражданска организация или сдружение разполагащо с необходимия човешки и финансов ресурс, издържано от самите граждани може да възстанови равновесието в банковия сектор. Равновесие нарушено от частни търговски дружества-банки, с любезното съдействие на Правителство, Парламент и БНБ.

Марин Маринов  БГИБП 2011 г

 Много се говори за изключителната стабилност и необяснимо голямото доверие в банковата ни система, и почти нищо за методите и способите за постигането им.  Крайно време е критерия за доверие към банките да не е колко пъти висшите им банкови чиновници ги дават по телевизиите и отразяват в останалите медии, а какво говорят, може ли  да се провери от независим източник,  а  действията им съответстват ли на добрите банкови практики и на свободната пазарна икономика. По тези казуси  информация различна от обявената и методично  вменяваната за „правилна” липсва. Въпреки информационното затъмнение ,каквото не е имало през социализма, все пак може да се намери обективна и лесно проверима информация за традиционните  нарушения на частните търговски дружества-банки.  Мислещите и желаещите да бъдат информирани потребители могат да я намерят разхвърлена в годишните отчети на държавните институции. След като разгледахме констатираните нарушения от банките за 2010 год. попадащи в обхвата на Комисията за защита на потребителите (Истинската работа на банките с факти от КЗП), е ред да погледнем какво са констатирали експертите на БНБ, и дали всичко е толкова розово както ни го представят.  Нека видим как всъщност работят висшите банкови чиновници, които ни поучават, дават съвети, обвиняват, че неможем да си правим сметката. За по-детайлна картина ще разгледаме отчетите на БНБ от 2003 г. до последния изготвен, а след втората статия да започнем да си задаваме и напълно логичните въпроси, които се премълчават и потулват прилежно. Статията отразява констатираните нарушения в годишния доклад на БНБ за 2003 год., тъй като всичко останало което намалява способностите ни за информиран избор  е известно благодарение на „правилните” хора.

През 2003 год. са осъществени 20 пълни надзорни инспекции, в т. ч. на 17 местни банки и три клона на чуждестранни банки. С оглед постигане целите на банковия надзор, инспекциите на място са изцяло насочени към проверка и оценка на ефективността, адекватността и стабилността на системите, прилагани за идентифициране, измерване, наблюдение и управление на рисковете, на които е изложена всяка банка.

В обхвата на надзорните инспекции попадат: преглед на капитала и капиталовата адекватност; оценка на качеството на активите и провизирането на рисковите експозиции; анализ на ликвидността и качеството и количеството на приходите, оценка на чувствителността към пазарни рискове; управлението на банките и дейността на вътрешния контрол.

Приоритетно е оценявано  качеството на управление на кредитния риск във връзка с разширяването на кредита и увеличената гама от предлагани банкови услуги и съответствието  на изработените за тях правила, и процедури с принципите за предпазлива и разумна банкова практика.

Най-често са наблюдавани:

- отклонения от вътрешната нормативна база при разрешаване и последващо управление на рисковите концентрации

- отпуснати са кредити на фирми, които нямат или извършват незначителна дейност до усвояването на средствата – тези кредити носят по-голям кредитен риск, тъй като кредитополучателят не участва в проекта със собствени средства или те са минимални.

- в други случаи се предоставят кредити на фирми с влошени икономически показатели, като погашенията идват от други фирми, които нямат кредити към банките.

- в други случай кредитите се усвояват еднократно, а се предвиждат дълги гратисни периоди.

- при извършване на финансовия анализ на длъжниците не се акцентира върху бизнес средата и рисковете, не се прогнозират паричните потоци на база реалните възможности на дружествата да обслужват задълженията си.

- на фирми с незначително балансово число са отпуснати кредити многократно надвишаващи активите им.

- умело заобикаляне на закона и предоставяне на кредити на физически лица и търговски дружества, намиращи се в тясна делова свързаност помежду си.

- отрицателно влияние върху оценката на кредитите оказва занижената класификация, липсата на документация, съдържаща съществени условия и обстоятелства за кредитните сделки, изразходването на кредитите за цели, различни от предвидените в договора, липса на редовни финансови анализи и погасителни планове, некоректно попълнени декларации за свързаност и др.

На банки, чиито кредитни портфейли нарастват интензивно, превантивно е препоръчано то да не става за сметка на занижени критерии, различни от заложените във вътрешните правила за кредитиране. Въпреки усилията за усъвършенстване на процесите на управление се наблюдават слабости, които се отразяват негативно върху оценките на ръководството. Забележките към ръководствата са по отношение на недоразвити системи за текущо следене и контрол на оперативните дейности с цел ранно идентифициране на неблагоприятни промени в качеството им, неефективна работа на вътрешния контрол и др.

Използвани материали:  Годишен отчет на БНБ за 2003 год.

Марин Маринов

Прочетена 1759 пъти Последно променена в Понеделник, 27 Януари 2014 16:37
Влезте, за да коментирате