Главната инспекция по труда напомня, че срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2012 година  за състоянието на условията на труд във фирмите, изтича на 30 април 2013 година.

Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция „Инспекция по труда” по седалище и адрес на управление на предприятието.

Бургас / "Бургаският бизнес има необходимост от провеждането на семинари от такава величина и Община Бургас ще продължава да подкрепя подобни инициативи" с тези думи зам.-кметът по "Европейски политики и околна среда" Атанаска Николова откри първия семинар на  Ernst & Young - световен лидер в одита, данъчните и финансовите консултации.

Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от шест търговски вериги, като част от правомощията си за извършване на последващ контрол, относно пълното, точно и своевременно изпълнение на предложените от тях и одобрени от КЗК предложения за поемане на задължения.

На проучвателно посещение в Бургас пристигна делегация от китайската компания Ютонг /Yutong bus/, водена от Роджър Жоу - директор по продажбите за Европа и Северна Америка. Гостите бяха посрещнати от зам.-кмета Красимир Стойчев, координатора по проекта "Интегриран градски транспорт" Руска Бояджиева, управителя на "Бургасбус" Петко Драгнев и Аристид Каравидов, който отговаря за новата градска индустриална зона.

Комисия за защита на конкуренцията разшири предмета на текущото си производство за извършване на секторен анализ на конкурентната среда в сектора на пренос и доставка на природен газ и по отношение на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия. КЗК ще проучи степента на прозрачност при ценообразуването в условията на прилагане на регулирани тарифи на пазарите на електрическа енергия, ще анализира наличието на вертикални ограничения, както и наличието на проблеми за конкуренцията на низходящите пазари в отношенията между разпределителните фирми и крайните клиенти.

"След консултации с участниците в енергийната система, изготвихме седем спешни мерки за стабилизирането й. Те са краткосрочни и няма да решат трайно проблемите в отрасъла, но ще поставят началото на този процес". Това каза на брифинг пред медиите министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев. По неговите думи енергетиката в момента е неефективна – има свръхкапацитет и свръхпроизводство. Инсталираните мощности (12 000 МВт) са около два пъти и половина повече от консумацията в страната (4 700 МВт)  и износа (максимум 300 МВт). През следващите месеци ще работим усилено за повече прозрачност и стабилност на енергийната система, подчерта Василев.

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Водоснабдяване и канализация - Видин” ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на предоставяне на ВиК услуги в гр. Видин, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Да бъде създадена обществена комисия от представители на туристическия бранш с подкрепата на МИЕТ, която да изработи дългосрочна стратегия за развитието на отрасъла в периода 2014 – 2020 г. Това е една от важните стъпки, за които се договориха на среща днес министърът на икономиката, енергетиката и туризма Асен Василев и 16 представители на туристическия бранш – хотелиери, ресторантьори, туроператори, инвеститори и туристически организации. Сред конкретните неотложни мерки за развитие на туристическия отрасъл е и приемането на наредбите към наскоро одобрения Закон за туризма.

Въвеждането на електронните заявления е в изпълнение на ангажимента на правителството за намаляване на бюрокрацията, времето и цената на услугите за бизнеса и гражданите

Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ направи достъпна за външни потребители информационната система за лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (МРО). Заявленията за вписване в регистрите вече се подават по електронен път. Регистрираните до момента заявления и данни ще бъдат прехвърлени по служебен път в електронната система. Регистрацията в публичните регистри е еднократна.

Депутатите гласуваха окончателния вариант на Закона за туризма. Документът бе внесен в парламента след многократно обсъждане с бранша и заинтересованите институции. Той въвежда редица стъпки за децентрализирано управление на сектора и интегриране на организациите в него. Нормативният акт ще помогне да се намали административната тежест за бизнеса и да се повиши защитата на потребителите на туристически услуги. Текстът заменя безсрочната категоризация на туристическите обекти с 5-годишна, което ще повиши качеството на услугите в тях.
Страница 25 от 25